نحوه عضویت

نحوه عضویت در اتحادیه


انواع عضویت عبارت است از:

الف اصلی : شامل اشخاص حقوقی است که مستقیما و به صورت رسمی مشغول فعالیت در حوزه واردات دارو می باشند.

ب وابسته : شامل افراد حقیقی که دارای مدارج علمی دانشگاهی در امور مربوط به دارو درمان ویا موقعیت شاخص اداری و اجتماعی بوده و همچنین اشخاص حقوقی که در خدمات و فعالیتهای مرتبط با واردات دارو فعالیت داشته و علاقه مند به حضور در اتحادیه میباشند.

تبصره : نحوه حضور اعضای وابسته در جلسات اتحادیه بر اساس آئین نامه مصوب هئیت مدیره و بدون حق رای خواهد بود.

ماده ۸

شرایط پذیرش اعضای اصلی :

الف – داشتن تابعیت ایرانی.

ب – دارا بودن کارت بازرگانی معتبر از یکی از اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.

ج – دارا بودن مجوز واردات دارو از سوی سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

د – پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه.

تبصره ۱ – اشخاص حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند پس از تصویب هیات مدیره به عضویت اتحادیه درآیند.

تبصره ۲ – اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند پس از تصویب هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه درآیند.